Regulamin Promocji

REGULAMIN PROMOCJI

„Zostań testerką Noyo Stressless”

1. Promocja

 1. Organizatorem Promocji „Zostań testerką Noyo Stressless” (dalej jako: Promocja) jest

  Noyo Pharm Sp. z o.o 

  Marywilska 60/24

  03-042 Warszawa 

  NIP 5242957810 

  REGON 523922660

  KRS 0001008012

  (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), w prowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://www.noyopharm.com (dalej jako: Sklep).
 2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji). W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, w szczególności dotyczących zamówień́ realizowanych za pomocą̨ Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://noyopharm.com/regulamin (dalej jako: Regulamin Sklepu).
 3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu artykułów objętych Promocją.
 4. Udział w Promocji i uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 5. Przystąpienie do Promocji oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.

2. Czas trwania Promocji i Zasady Promocji

 1. Promocja trwa od dnia 26.04.2023 r. do godz. 23.59 dnia 10.05.2024 r. [Okres Promocji] lub do wyczerpania zapasów promocyjnych produktu.
 2. Promocja polega na możliwości przetestowania produktu Noyo Stressless za 1 zł.
 3. Maksymalna ilość zakupionego produktu w promocji to 10 szt na jedno zamówienie. 
 4. Klient ma zakaz dalszej odsprzedaży zakupionego produktu Noyo Stressless podczas promocji. 
 5. Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi lub innymi rabatami lub promocjami Organizatora.
 6. W przypadku obowiązywania innych promocji, kodów promocyjnych/zniżkowych Klient ma prawo wyboru czy korzysta z otrzymanego kodu rabatowego czy uczestniczy w innej promocji (np. korzysta z kodu rabatowego obowiązującego poza Okresem Promocji).
 7. Przekazanie przez Klienta kodu rabatowego otrzymanego w wiadomości prywatnej po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak wpisania kodu rabatowego oznacza, iż Uczestnik Promocji zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą kliknięcia przycisku Zamawiam i płacę traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji – Zamówienia.
 8. Czas realizacji Zamówienia złożonego w ramach Promocji może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych.
 9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego.
 10. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu produktów lub usług [„Zamówienie”].

3. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu na adres e-mail: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.

4.Zamówienia złożone niezgodnie z Regulaminem

Jeżeli w Okresie Promocji Zamówienie zostanie złożone przez przedsiębiorcę nie dokonującego zakupu na prawach konsumenta (Klient niespełniający warunków z pkt. 2. ust. 2. Regulaminu powyżej tj. dokona zakupu produktów lub usług Organizatora o charakterze niezawodowym w tym w celu dalszej odsprzedaży Produktów, w szczególności dotyczy to dotychczasowego kontrahenta b2b Organizatora) - i wykorzysta otrzymany kod rabatowy. Organizator może odstąpić od takiej umowy w terminie do 15.05.2023 r., a Zamówienie takie może zostać anulowane przez Organizatora, także po dokonaniu zapłaty za Zamówienie. W takim przypadku, Organizator dokonuje zwrotu płatności za anulowane Zamówienie, a Przedsiębiorcy nie przysługują w stosunku do Organizatora roszczenia odszkodowawcze związane z anulowaniem Zamówienia.

5.Postanowienia końcowe

 1. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora.
 2. Treść niniejszego regulaminu jest publicznie dostępna na stronie Sklepu internetowego pod linkiem https://noyopharm.com/pl/i/Regulamin-Promocji/17 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
  a) istotna zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
  b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 4. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację zgodnie z ust 2 powyżej. Zmiana Regulaminu nastąpi bez uszczuplenia praw nabytych przez Uczestników Promocji przed dniem dokonania zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu nie będą dotyczyły Zamówień dokonanych do dnia wejścia w życie tych zmian.
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 6. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji i przetwarza dane osobowe Uczestników niezbędne do organizacji Promocji w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego oraz Polityce prywatności sklepu internetowego.
 7. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego, powszechnie obowiązujące przepisy prawa - przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2023 r.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium